Cookies staan ons toe u een betere dienstverlening aan te bieden. Daardoor raden wij u ten zeerste aan cookies van onze website in uw browser te accepteren. Hier vindt u meer informatie over de op deze website gebruikte cookies.
Deze pagina gebruikt cookies.
Voor een onbeperkt gebruik van de BMW website zijn cookies noodzakelijk. Enkele van deze cookies vereisen uw uitdrukkelijke toestemming. Gelieve in te stemmen met het gebruik van cookies om alle functies van de website te kunnen gebruiken. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vindt u onder "Meer informatie". Hier kunt u ook uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken. Meer informatie
Deze pagina gebruikt cookies.
Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vindt u onder "Meer informatie". Hier kunt u ook uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken. Meer informatie

Jean-Michel Martin West

Privacy Policy

Privacy en bescherming van de persoonsgegevens.


1. De bescherming van uw persoonsgegevens is een prioriteit voor BMW.
BMW Belgium Luxembourg SA/NV (hieronder « BMW Group Belux ») hecht waarde aan de bescherming van de privacy van de Gebruikers van de website www.BMW.be en aan het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de gegevens die haar worden overgemaakt of waartoe zij toegang heeft ter gelegenheid van hun bezoek. Elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt volledig conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de vennootschap BMW Group Belux. Haar maatschappelijke zetel is gelegen te 2880 Bornem, Lodderstraat nr. 16. Ze is ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0413.533.863.
Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht bij BMW Group Belux via brief op het bovenstaande adres of via e-mail (contact.be@bmw.be).
3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
BMW Group Belux verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het leveren van haar producten en diensten (met inbegrip van het waken over het optimaliseren van hun kwaliteit);
het beheren van de commerciële relatie met de Gebruikers van de website, meer in het bijzonder om de opvolging van de aan haar gerichte verzoeken te verzekeren;
het promoten (direct marketing) van producten en diensten aangeboden door BMW Group Belux, door met haar verbonden ondernemingen (binnen de BMW groep) of door haar zorgvuldig geselecteerde preferentiële partners;
het optimaliseren van het beheer en de kwaliteit van de diensten van de website www.BMW.be;
het opstellen van statistieken en marktonderzoeken;
het bestrijden van fraude in de automobielsector en het bevorderen van de veiligheid en de milieubescherming.


Tenzij bezwaar van de Gebruiker, kunnen voor de verwezenlijking van deze doeleinden (met inbegrip van direct marketing), de gegevens eveneens worden overgemaakt aan vennootschappen verbonden met BMW Group Belux of aan andere vennootschappen waarmee BMW Group Belux nauwe contractuele banden onderhoudt voor activiteiten of diensten die verbonden zijn met de hare (zoals de BMW, MINI en BMW Motorrad concessiehouders).

Indien nodig kunnen de gegevens worden doorgegeven aan bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is buiten de Europese Unie. In dit geval, verbindt BMW Group Belux zich ertoe om, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, alle redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van BMW Group Belux vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal BMW Group Belux geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij de Gebruiker daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hij er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure.

Door de website te bezoeken en door het verstrekken van zijn persoonsgegevens via e-mail of via het invullen van de online beschikbare aanvraagformulieren, aanvaardt de Gebruiker met volledige kennis dat de verwerking zal worden uitgevoerd om deze doelstellingen na te streven.

4. Navigatievariabelen en cookies.
Tijdens een verbinding met een website worden bepaalde gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch overgemaakt aan de website door de door u gebruikte navigatiesoftware. Deze gegevens bevatten het TCP/IP adres (een nummer dat toelaat een computer op het net te identificeren), het merk en de versie van de browser en het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde Webpagina. BMW Group Belux verbindt er zich toe om geen gebruik te maken van deze informatie, tenzij om het aantal bezoekers van de verschillende secties van de website in kaart te brengen, met het oog op het aanbrengen van, indien het geval, verbeteringen die nodig zijn en het optimaliseren van de werking ervan.
BMW gebruikt cookies. Voor meer informatie hieromtrent, zie de Cookie Policy op de website.
5. De Gebruiker behoudt de controle over de gegevens die op hem betrekking hebben.
De Gebruiker beschikt te allen tijde over het recht op toegang tot en verbetering van de gegevens die op hem betrekking hebben. Hij heeft eveneens het recht om, op elk moment en kosteloos, zich te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en/ of de overdracht van deze gegevens aan derden voor promotiedoeleinden van producten en diensten. Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het voor de Gebruiker om zijn verzoek schriftelijk, ondertekend en gedateerd, te verzenden aan de verantwoordelijke voor de verwerking, BMW Group Belux, Customer Relations, Lodderstraat 16 te 2880 Bornem (of per e-mail contact.be@bmw.be) met toevoeging van een kopie van zijn identiteitskaart.
6. Veiligheidsmaatregelen.
Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers te beletten, heeft BMW Group Belux strikte procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, dit vanaf het verzamelen van deze gegevens, tot aan hun bewaring.
BMW Group Belux kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren. Daarvoor kan zij te allen tijde toegang hebben tot alle informatie en communicatiegegevens of elk ander element die op de website en/of in het systeem opgeslagen zijn.
BMW Group Belux kan de persoonsgegevens van Gebruikers doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetten en reglementeringen te voldoen, of om de rechten of de goederen van BMW Group Belux, van haar klanten, van de website bmw.be en/of van haar Gebruikers te verdedigen en/of te beschermen, of eveneens, in extreme omstandigheden, om de veiligheid te verzekeren van BMW Group Belux van haar klanten, van BMW.be en/of van zijn Gebruikers.

Adres en contact

Jean-Michel Martin West
Boulevard Industriel(aan) 125
1070 Anderlecht
+32 (2) 5211717

Openingsuren  (algemeen)
Maandag - Donderdag 8u30 - 18u30
Vrijdag 8u30 - 18u00
Zaterdag 9u30 - 18u00
Multimediacontent actiefMultimediacontent niet actief